สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

Back

15 พฤษภาคม 2550สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม

ปี
ไตรมาสที่ 1
2007
2006
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
415,766
456,979
EPS (baht)
0.19
0.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
ไตรมาสที่ 1
2007
2006
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
433,641
437,242
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.20
0.20

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายนริศ เชยกลิ่น )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ