การทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวโครงการพระราม 9

Back

24 กรกฎาคม 2550วันที่ 24 กรกฎาคม 2550

เรื่อง การทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวโครงการพระราม 9

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 ได้ มีมติอนุมัติให้เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ ("เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์") ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 60% เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับ เจ้าของที่ดินโครงการพระราม 9 ขนาดที่ดินรวม 15 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาเช่าดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นช่วงเวลาปลอดค่าเช่า รายเดือน

2. สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับที่ 2 ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2583

3. มูลค่าของค่าเช่าที่ดินล่วงหน้ารวมฉบับที่ 1 และ 2 เท่ากับ 620,000,000 บาท 4. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ ต้องจ่ายชำระค่าเช่าที่ดินรายเดือน 700,000 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ หากเซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ มิได้กระทำ การใดๆ ที่ผิดสัญญาเช่าที่ดินนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ มีสิทธิ ต่ออายุการเช่าที่ดินได้อีก 10 ปี (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2593) โดยจ่ายชำระเพียงค่าเช่ารายเดือน ตามอัตราค่าเช่าเดือนสุดท้าย ณ 30 มิถุนายน 2583 ตลอดระยะเวลา 10 ปี

ในการนี้ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารที่ทำไว้เดิมได้ถูกยกเลิกไป โดยผลของ สัญญาเช่าที่ดิน 2 ฉบับใหม่นี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโครง การพระราม 9 เพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการคณะกรรมการ