การต่อสัญญาที่ดินโครงการลาดพร้าว (เพิ่มเติม)

Back

06 สิงหาคม 2550วันที่ 6 สิงหาคม 2550

เรื่อง การต่อสัญญาที่ดินโครงการลาดพร้าว (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งสารสนเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เกี่ยวกับการต่อสัญญา ที่ดินโครงการลาดพร้าว นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการเจรจา และทำรายการต่างๆ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ("การรถไฟฯ") ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล และเป็นผู้เช่าที่ดิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จากการรถไฟฯ และเป็นผู้ให้เช่าช่วงที่ดิน ในส่วนศูนย์การค้าในโครงการดังกล่าวกับบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการคณะกรรมการ

PDF File News

  • Download (Size: 49,625 bytes)