สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)

Back

14 สิงหาคม 2550สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม

ปี
ไตรมาสที่ 2
งวด 6 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
435,335
431,181
851,101
888,160
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.20
0.20
0.39
0.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
ไตรมาสที่ 2
งวด 6 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
3,204,046
333,158
3,637,687
770,400
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
1.47
0.15
1.67
0.35

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายนริศ เชยกลิ่น )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

PDF File News

  • Download (Size: 18,927 bytes)