สารสนเทศชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2550

Back

18 ตุลาคม 2550วันที่ 17 ตุลาคม 2550

เรื่อง สารสนเทศชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อบางฉบับซึ่งระบุว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 เติบโตประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน นั้น บริษัทขอเรียนว่าอัตราการเติบโต 20% ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์การเติบโตสำหรับรายได้ ของทั้งปี 2550 ที่บริษัทได้แจ้งต่อสื่อมวลชนและเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดทำ งบการเงิน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนั้น ขอให้นักลงทุนติดตามผล การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 ของบริษัททางสารสนเทศที่บริษัทจะแจ้งผ่านทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการคณะกรรมการ

PDF File News

  • Download (Size: 36,612 bytes)