การจ่ายชำระค่าบริการกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

Back

08 พฤศจิกายน 2550วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจ่ายชำระค่าบริการกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้บริษัทต่อสัญญารับบริการด้านการบริหารกับ บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารและการเป็นที่ปรึกษาในการกำหนดนโยบายต่างๆ ตลอดจนให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทางธุรกิจแก่บริษัท โดยอายุสัญญาฉบับใหม่มีอายุ 2 ปี ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี สิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว รายละเอียดการเข้าทำรายการและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ :
วันที่ 1 มกราคม 2551

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
ผู้รับบริการ คือ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา "CPN"
ผู้ให้บริการ คือ บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ "HCDS"
ลักษณะความสัมพันธ์ คือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPN และ HCDS เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มจิราธิวัฒน์ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) โดยถือหุ้นใน CPN 58.07% และถือหุ้นใน HCDS 100%

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ :

1) จ่ายชำระค่าบริการด้านการบริหารเป็นรายเดือนในอัตรา 0.75% ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงรายได้จากสินทรัพย์ที่บริหารโดยบริษัท อัตรานี้เป็นอัตราที่ปรับลดลงจากสัญญาฉบับเดิมที่บริษัท จ่ายในอัตรา 0.80% ของรายได้รวมฯ

2) ค่าบริการต่ำสุดและสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น จากปี 2550 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของรายได้รวมฯ ของ บริษัทในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอีก 5% ในปีถัดไป ตามตารางต่อไปนี้

ระยะเวลาของสัญญา
ค่าบริการด้านการบริหาร (บาท/เดือน)
ต่ำสุด
สูงสุด
1 ม.ค.51 - 31 ธ.ค.51
4,950,000
7,420,000
1 ม.ค.52 - 31 ธ.ค.52
5,197,500
7,791,000

4. มูลค่ารวมของรายการ :
ค่าบริการสูงสุดปี 2551 เท่ากับ 89,040,000 บาท และปี 2552 เท่ากับ 93,492,000 บาท คิดเป็นค่าบริการรวม ทั้งสิ้น 182,532,000 บาท คิดเป็น 1.48% ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามที่เปิดเผยในงบ การเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน :
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามความเหมาะสมในการให้บริการแก่ทุกธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล

6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :

บุคคลที่เกี่ยวโยง
ตำแหน่งใน CPN
%การถือหุ้นใน CPN
ตำแหน่งใน HCDS
%การถือหุ้นใน HCDS
1. คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
0.11%
ประธานกรรมการ
0.25%
2. คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร
1.92%
กรรมการ
6.87%
3. คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร
1.92%
กรรมการ
6.86%
4. คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร
1.07%
กรรมการ
3.83%
5. คุณสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร
0.65%
กรรมการ
2.33%
6. คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร
1.18%
กรรมการ
2.01%
7. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร
1.38%
กรรมการ
1.24%
8. คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการผู้จัดการใหญ่
1.22%
-
4.35%
9. คุณสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
0.94%
-
2.68%
10.คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
0.59%
-
2.10%
11.คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
0.39%
-
1.40%
12.กลุ่มจิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น
46.70%
กรรมการ / ผู้ถือหุ้น
66.06%
รวม  
58.07%
 
100.00%

7. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ ว่า HCDS มีความยุติธรรมและสมเหตุผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติรายการค่าบริการกับ HCDS

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท