สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Back

14 พฤศจิกายน 2550



สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

ปี
ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
412,099
431,685
1,263,200
1,319,845
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.19
0.20
0.58
0.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
430,864
3,149,782
4,068,551
3,920,182
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.20
1.45
1.87
1.80

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายนริศ เชยกลิ่น )
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

PDF File News

  • Download (Size: 18,940 bytes)