การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

Back

23 พฤศจิกายน 2550วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpn.co.th ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ "ข้อมูลผู้ถือหุ้น"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 58,738 bytes)