วันหยุดประจำปี 2551

Back

12 ธันวาคม 2550วันที่ 12 ธันวาคม 2550

เรื่อง วันหยุดประจำปี 2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2551 ของบริษัท ดังนี้

1. วันอังคารที่ 1 มกราคม 2551 วันขึ้นปีใหม่
2. วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 วันมาฆบูชา
3. วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2551 ชดเชยวันจักรี
4. วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2551 วันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
5. วันอังคารที่ 15 เมษายน 2551 ชดเชยวันสงกรานต์
6. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551 วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2551 วันฉัตรมงคล
8. วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2551 วันวิสาขบูชา
9. วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2551 วันอาสาฬหบูชา
10. วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2551 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
11. วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 วันปิยมหาราช
12. วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
13. วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2551 วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายนริศ เชยกลิ่น )
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 42,639 bytes)