มติคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

Back

22 กุมภาพันธ์ 2551วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.

3. มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ โดยมีวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาทต่อปี

4. มีมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2551 และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

5. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี 2551 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่

1) นายวันชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการ)

2) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3) นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

4) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

5) นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

นอกจากนี้ เพื่อเพื่อความเหมาะสมของการครบกำหนดวาระของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ กำหนดระยะเวลาการครบกำหนดวาระของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านแตกต่างกันดังนี้

1) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2552

2) นางสุนันทา ตุลยธัญ ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2553

3) นายไพฑูรย์ ทวีผล ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2554

6. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 4 เมษายน 2551 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.2 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

6.3 กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2550

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 45,729 bytes)