การซื้อหุ้นของ CPC จาก ING

Back

22 กุมภาพันธ์ 2551วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การซื้อหุ้นของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด จาก ไอเอ็นจี เรียลเอสเตท (เอเชีย) พีทีอี จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ("CPN") ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติการดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี ("CPC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือหุ้นอยู่เดิมในสัดส่วน 59.99% จาก ไอเอ็นจี เรียลเอสเตท (เอเชีย) พีทีอี จำกัด ("ING") ซึ่งถือหุ้น CPC ใน สัดส่วน 40% ปัจจุบัน CPC มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 350.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 315.1 ล้านบาท คิดเป็นราคาตาม มูลค่าหุ้นสามัญของ ING ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 126.015 ล้านบาท โดย CPN จะดำเนินการซื้อหุ้นทั้ง 40% จาก ING ในราคารวม 35 ล้านบาท และภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว CPN จะถือหุ้น 99.99% ใน CPC ทั้งนี้ การดำเนินการซื้อ หุ้นข้างต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551

จากการคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยวิธีตามเกณฑ์มูลค่า ของสินทรัพย์ และ เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน จะเท่ากับ 0.79% และ 0.10% ตามลำดับ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ รวมกับรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดรายการรวมยังคงไม่ถึง 15% ตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 39,978 bytes)