การซื้อหุ้นของ CPC (แก้ไข)

Back

27 กุมภาพันธ์ 2551วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การซื้อหุ้นของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการซื้อหุ้นของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด จาก ไอเอ็นจี เรียลเอสเตท (เอเชีย) พีทีอี จำกัด ("ไอเอ็นจี") นั้น บริษัทขอแจ้งว่าคู่สัญญาจะเป็น ออคมาดอร์ ไทยแลนด์ บี.วี. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ไอเอ็นจี แทน ทั้งนี้ การดำเนินการซื้อหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 34,095 bytes)