การจัดตั้ง บจ.โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช

Back

27 กุมภาพันธ์ 2551วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การจัดตั้ง บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า ขนาด 7 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 100,000 ตารางเมตร และ อาคารโรงแรม ขนาด 19 ชั้น มีห้องพักประมาณ 300 ห้อง พื้นที่รวมประมาณ 32,000 ตารางเมตร โดยบริษัทมีนโยบาย ที่จะหาผู้ร่วมทุนมาลงทุนในส่วนของโรงแรม ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างการจัดหานักลงทุน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทจึงจัดตั้ง บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำกัด ("บริษัทย่อย") มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 25% ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในเบื้องต้นสัดส่วน 99.99% ระหว่างรอการจัดหาผู้ร่วมลงทุน โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกการดำเนินงานระหว่างศูนย์การค้าและโรงแรมให้ชัดเจน และเพื่อ รองรับนักลงทุนสำหรับโรงแรมในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 36,792 bytes)