สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Back

29 กุมภาพันธ์ 2551สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

ปี
งวด 1 ปี
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,783,406
1,685,194
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.82
0.77

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
งวด 1 ปี
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
4,724,781
4,329,975
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
2.17
1.99

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้ จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายนริศ เชยกลิ่น )
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

PDF File News

  • Download (Size: 19,030 bytes)