ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา

Back

21 มีนาคม 2551วันที่ 20 มีนาคม 2551

เรื่อง การเซ็นสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมในโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรม ในโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช กับ Hilton International Manage LLC ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นผู้บริหารโรงแรมใน โครงการดังกล่าว โดยตามแผนงานบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดให้บริการในส่วนของโรงแรมได้ภายในปี 2553 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ร่วมทุนในโรงแรมตามแผนงานเดิม ซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัทฯ จะแจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 38,260 bytes)