แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

Back

26 มีนาคม 2551วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้ง ให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 พร้อมทั้งเอกสารแนบฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpn.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 38,232 bytes)