ข้อมูลย้อนหลัง : 2560 l 2559 l 2558 l 2557 l 2556 l 2555 l 2554 l 2553 l 2553 l 2552 l 2551 l 2550 l 2549 l 2548


ปี 2560 ดาวน์โหลดแบบ 56-1ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด ดาวน์โหลด
  ปกหน้า และ สารบัญ 127 KB
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1.90 MB
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 3.52 MB
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน 792 KB
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 97.2 KB
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม 354 KB
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 658 KB
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 133 KB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 80.6 KB
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.85 MB