ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดังนี้ *

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 1,176,343,960 26.21
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 276,725,927 6.17
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 115,426,500 2.57
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 104,761,748 2.33
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG 92,490,020 2.06
6. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 77,344,160 1.72
7. สำนักงานประกันสังคม 76,315,000 1.70
8. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 63,102,971 1.41
9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 61,850,648 1.38
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 60,018,942 1.34
หมายเหตุ:
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

การถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560

ลำดับ. รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทางตรง ทางอ้อม (1) รวม
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800 22,293,200 25,606,000 0.57
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ - - - -
3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ - - - -
4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ - - - -
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ - - - -
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900 - 22,645,900 0.50
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,346,400 - 28,346,400 0.63
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600 - 26,764,600 0.60
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,105,400 113,000 27,218,400 0.61
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895 192,000 42,337,895 0.94
11. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3,000 3,000 0.00
12. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 25,589,600 - 25,589,600 0.57
13. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง
17,199,200 - 17,199,200 0.38
14. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ - - - -
15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
54,000 24,000 78,000 0.00
16. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารสำนักงาน 20,000 48,000 68,000 0.00
หมายเหตุ:
(1) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร