แบบ 56-1

ข้อมูลย้อนหลัง : 2559 l 2558 l 2557 l 2556 l 2555 l 2554 l 2553 l 2553 l 2552 l 2551 l 2550 l 2549 l 2548


ปี 2559 ดาวน์โหลดแบบ 56-1ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด ดาวน์โหลด
  ปกหน้า และ สารบัญ 54 KB
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 929 KB
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 1.35 MB
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน 472 KB
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 61 KB
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 130 KB
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 44 KB
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 58 KB