การประชุมผู้ถือหุ้น

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560 และรายงานทางการเงินประจำปี 2560
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด ชมภาพวิดีโอ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549  

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับ DVD การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ มายังบริษัททาง

โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1665 หรือ 1678
อีเมล์ : co.secretary@cpn.co.th