การประชุมผู้ถือหุ้น

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด ชมภาพวิดีโอ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549  

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับ DVD การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ มายังบริษัททาง

โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1665 หรือ 1678
อีเมล์ : co.secretary@cpn.co.th