การเข้าซื้อโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์

Back

09 เมษายน 2552วันที่ 9 เมษายน 2552

 

เรื่อง การเข้าซื้อโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 บริษัทได้เข้าซื้อ สินทรัพย์ในโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์จากนิติบุลคลซึ่งมิได้เป็นบุลคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซึ่งขนาดรายการน้อยกว่า 15 % ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงไม่เข้าข่ายการได้มาจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของ สินทรัพย์ ดังนี้

  1. กรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 45-2-86.5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
    จังหวัด อุดรธานี
  2. อาคารศูนย์การค้า สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
  3. อาคารห้างสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น
  4. อาคารโรงแรม สูง 14 ชั้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต จะเป็นการขยายฐานลูกค้ารวมถึงฐาน สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยสร้างการ เติบโตของรายได้และกำไรให้กับบริษัทได้ในระยะยาว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 39,754 bytes)