การปรับโครงสร้างบริษัทย่อย

Back

19 ธันวาคม 2550วันที่ 18 ธันวาคม 2550

เรื่อง การปรับโครงสร้างบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แผนภาพแสดงการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่มีการปรับโครงสร้าง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับ โครงสร้างภายในสำหรับบริษัทย่อย 2 แห่ง โดยการชำระบัญชีเลิก บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ทาวเวอร์ จำกัด ("CWT") พร้อมทั้งโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ CWT ให้กับ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ("CW") โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสัดส่วนการ ถือหุ้นและส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด เนื่อง จากผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทเป็นกลุ่มเดียวกันและมีการถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ รายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินการมีดังนี้

1. การจดทะเบียนชำระบัญชีเลิก CWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 92.5% ที่ประกอบธุรกิจบริหารอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,850,000,000 บาท (หนึ่งพัน แปดร้อยห้ าสิบ ล้านบาท)ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดชำระบัญชี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 และขณะนี้ อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

2. การจดทะเบียนเพิ่มทุน CW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 92.5% และมี กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียวกับ CWT ที่ประกอบธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)เป็น 2,511,938,100 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เพื่อรองรับการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ CWT โดย CW จะได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับผู้ถือหุ้น CWT

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการบริษัท

แผนภาพแสดงการถือหุ้นในบริษัทย่อยก่อนและหลังปรับโครงสร้าง โปรดดูรายละเอียดในรูปแบบ pdf

PDF File News

  • Download (Size: 58,483 bytes)